Om oss

Øst AS er en lokalt forankret bygg entreprenør med nedslagsområde i Østfold, Søndre del av Akershus samt nordre Bohuslän.

Historikk

Bedriften ble etablert i 1986 av Jan Erik Østensvig som ansvarlig selskap under navnet J.E. Østensvig Selskapet var i mange år en tradisjonell byggmesterbedrift med få ansatte.

I 2010 gikk GG Gruppen inn som majoritetseier og navnet ble endret til Øst AS. Etter dette har selskapet vokst gradvis, både i omsetning og antall ansatte. Etter overtagelse av ansatte fra Bygg It AS i 2014 var det 26 ansatte med en omsetning på 60 mill.

Bård Degnes overtok som daglig leder 01.09.15 og har de siste årene hatt en sterk vekst. Omsetning i 2017 endte på 122 mil.

Selskapet er en solid bedrift med sunn økonomi. Tross betydelig omsetningsøkning, har bedriften klart seg uten lån.

I november 2015 ble det en stor omstrukturering på eiersiden. GG Gruppen solgte 80% av Leif Grimsrud AS (LG AS) til Veidekke. LG AS kjøpte samtidig 100% av Øst AS som datterselskap.

Siden november 2016 er Øst AS, likestilt med LG AS og LG AB, tre selskaper som samlet representerer Distrikt Grimsrud i Veidekke- konsernet. Eierkonstellasjonen er uforandret.

Øst Boligprosjekt AS er et heleid datterselskap av Øst AS. Øst BP kjøper ferdig regulerte tomtefelt i Halden, utvikler, bygger og selger boliger til privatkunder. Det har vært satset på småhusbebyggelse og det siste året har vi hatt en produksjon på ca. 22 boliger fordelt på to boligfelt. Øst BP har ingen ansatte.

Strategi

Øst AS har jobbet med en strategiprosess som har endt i ett strategi dokument som inneholder en plan for bedriften 4 år frem i tid. Her har vi kommet frem til en visjon, overordnede målsettinger og viktige kjerneverdier som bedriften skal stå for.

Visjon

Vi ønsker å være en foretrukken aktør som samarbeidspartnere har lyst til å jobbe sammen med, prosjekt etter prosjekt. Derfor blir vår visjon:

Øst AS – en foretrukket aktør for kunde og leverandør!

Det medfører at vi internt må ha samme holdninger og innstilling, slik at vi utad oppfattes transparent.

Kjerneverdier

6 utsagn som representer vår kultur og våre verdier- hva vi ønsker å stå for:

  • Kvalitet i fokus

Bedriften er kjent for å levere meget god kvalitet og har svært lite reklamasjoner på utført jobber. Dette ønsker vi å bygge videre på. Våre medarbeidere skal ha fagstolthet og et sterkt ønske om å levere et produkt og opplevelse som gjør at kunde skal føle seg trygg i alle faser av byggeprosessen. Vi skal også ha nødvendig dokumentasjon på rett kvalitet i alle prosjekter.

  • Seriøs og ærlig

Vi skal være en profesjonell og ryddig aktør som skal være til å stole på. Det medfører at alle medarbeider må opptre enhetlig med samme holdninger. Vi skal også være ærlige i forhold til å ikke love mer enn vi kan holde.

  • Løsningsorientert for kunde og leverandører

Øst skal oppfattes som løsningsorientert for kunder. Vi skal være serviceinnstilte og bevisste på vi at lever av våre kunder. Når våre kunder får gode erfaringer og opplevelser, bidrar det til gode og langsiktige relasjoner samt høy grad av tillit. Vi skal ha fokus på flergangskunder.

Våre leverandører er viktige for at vi skal lykkes. Vi skal knytte til oss seriøse leverandører som innehar samme holdninger som oss selv med tanke/ fokus på langsiktig samarbeid for begge parter. Øst skal oppfattes som en foretrukken aktør for leverandører fordi vi ønsker å bidra til at de lykkes og at vi sammen tenker konstruktivt, til beste for begge parter. Vi skal i samarbeid aktivt finne gode løsninger samt legge til rette for god produksjon og logistikk.

  • Eierskap og tilstedeværelse

Vi tror at for å lykkes med våre målsettinger, må alle medarbeidere ha et sterkt eierskap til egen bedrift og til eget prosjekt. Like viktig er det at vi har respekt for hverandre og utnytter ulikhetene i personlighet, erfaring og kunnskap til beste for bedrift og prosjekt. Riktig sammensetning av team er helt avgjørende for god motivasjon og lagånd.

Synlig tilstedeværende ledelse og innlevelse er også viktige suksessfaktorer. Vi har ikke tro på å fjernstyre prosjekter, vi må være «på ballen» der det skjer.

  • Inkluderende arbeidsform

Vi ønsker å inkludere alle medarbeidere i utviklingen av bedriften. Dette gjelder også i de enkelte prosjekter. Vi mener dette gir en merverdi i form av økt engasjement og motivasjon. Det å være sammen som team bygger sterke relasjoner og bidrar til økt samhold.

Vi tror også at vi kan finne bedre, rasjonelle og kostnadseffektive løsninger når man inkluderer flest mulig i verdikjeden. Med dette mener vi både egne ansatte, leverandører og kunder.

  • Lønnsom vekst

Vekst er nødvendig for at vi som selskap skal kunne utvikle oss. Vekst skaper også utviklingsmuligheter for den enkelte i selskapet- til å tilegne seg ny kunnskap og erfaring, men også i form av stillingsendringer. Det er mer spennende å jobbe i et miljø som er i endring med klare målsettinger for fremtiden, kontra det motsatte.

Vi skal sikte mot en kontrollert vekst som gjør at vi har balanse mellom kapasitet og omsetning/ prosjektportefølje. Veksten skal ikke gå på bekostning av inntjening. Stort fokus på riktig organisering av prosjekt samt rapportering skal sikre kontrollert inntjening på prosjekter.